green1Niniejsza strona zawiera estymaty oszczędności zrealizowanych dzięki wykorzystaniu instalacji OZE zainstalowanych w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Kraśnik dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – część I„.

W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji OZE dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu (Wykres 1) oraz węgla (Wykres 2).

Informacja
Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 1 tona węgla = 8 012 kWh, 1 m3 gazu = 10.8 kWh.

 Wykres 1– Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji OZE (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
23584902.993 kWh
co odpowiada
2,183,787.31 m3 gazu ziemnego.


Wykres 2– Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji OZE(wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
23584902.993 kWh
co odpowiada
2,943.70 ton węgla.

 

chart2Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE[zł]


Wykres 3– Oszczędności w zł związane z redukcją zużycia gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE(wykres skumulowany).
Kolor niebieski – koszt gazu, kolor szary koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020