W tabeli poniżej zamieszczono cele jakie Gmina Kraśnik zamierza osiągnąć w dzięki realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Kraśnik dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – część I”

Lp. Nazwa celu Jakim wskaźnikiem będzie mierzony Jednostka wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Kiedy cel zostanie osiągnięty Źródło pomiaru wskaźnika
1. Ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok  947,81 2019 Liczniki energii cieplnej zainstalowane na wyjściu instalacji odnawialnego źródła energii
2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych C134 tCO2/rok 508,62 2018 Wyliczenia dokonane na podstawie dokumentacji technicznej instalacji, dokumentacji powykonawczej, norm technicznych, testów/badań np. świadectw charakterystyki energetycznej
3. Dywersyfikacja źródeł energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok 947,81 2019 Liczniki energii cieplnej zainstalowane na wyjściu instalacji odnawialnego źródła energii
4. Poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok 947,81 2019 Liczniki energii cieplnej zainstalowane na wyjściu instalacji odnawialnego źródła energii
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020